Technologie

Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy - hlavní body studie

Pyrolýza

Pyrolýza (nebo též odplynění) představuje tepelný rozklad organických materiálů za nepřístupu zplyňovacích médii, jako je kyslík, vzduch, oxid uhličitý, vodní pára.

Řízením hlavních reakčních parametrů tj. teplotou, rychlostí zahřívání, dobou zdržení, jakož i vlastnostmi biomasy hlavně obsahem vlhkosti, granulometrií, je možné ovlivňovat oblast získaných produktů.

Technologie pomalé pyrolýzy – karbonizace

Nejčastější využití pomalé pyrolýzy je pro výrobu dřevěného uhlí. Obvyklá pomalá pyrolýza běžně nazývaná karbonizace při teplotách kolem 450 °C, s nízkou rychlostí zahřívání a dlouhou dobou vypařování poskytuje přibližně vyrovnaný podíl tuhých, kapalných a plynných produktů.

V současné době existují 2 základní varianty:

  • pálení dřevěného uhlí v klasických milířích - karbonizačních pecích a
  • pálení v retortách.

Technologie rychlé pyrolýzy

Rychlá pyrolýza je jedním z nejnovějších procesů přeměny biomasy na produkty s vysokou energetickou hodnotou – kapaliny, plynů. Tento proces je stále ve fázi výzkumu a vývoje, charakteristický je pro něj krátká doba setrvání částic v reaktoru. Při nižších pracovních teplotách vznikají převážně páry a aerosoly (75 %hm), které po rychlém zchlazení kondenzují na kapalinu o výhřevnosti 16 - 22 MJ/kg, kterou je možno upravovat na motorové či jiné biopalivo.Při teplotách vyšších než 800 °C umožňuje vysokou produkci plynů (80 %hm). Inertního materiálů je asi 20krát více než je biomasy, což zaručuje dostatečný tepelný potenciál pro rychlé odplynění.

pyrolýzní reaktor
Experimentální cyklónový pyrolýzní reaktor